Casino game poker

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP
Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 31/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 31/08BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00722A0023
G10023B1072
G2

5815 9073

C8769
G3

1072 8769 9420

D9420
KK1

023

E5815
KK2

23

G9073
Thống kê người trúng giải ngày 31/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.30300 lần3,000,000đ
KK19100 lần1,000,000đ
KK23710 lần100,000đ

2. XS Max 4D ngày 28/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/08BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00721A4926
G15604B5604
G2

6694 8154

C6694
G3

4926 4142 2695

D4142
KK1

604

E8154
KK2

04

G2695
Thống kê người trúng giải ngày 28/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.31300 lần3,000,000đ
KK14100 lần1,000,000đ
KK25310 lần100,000đ

3. KQXS Max 4D ngày 26/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/08BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00720A3358
G15141B8417
G2

2783 3358

C3933
G3

8417 3933 9726

D2783
KK1

141

E9726
KK2

41

G5141
Thống kê người trúng giải ngày 26/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.30300 lần3,000,000đ
KK17100 lần1,000,000đ
KK26010 lần100,000đ

4. XS 4D ngày 24/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/08BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00719A6788
G14629B4629
G2

6788 4906

C1605
G3

1605 6384 6605

D6384
KK1

629

E6605
KK2

29

G4906
Thống kê người trúng giải ngày 24/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.31300 lần3,000,000đ
KK15100 lần1,000,000đ
KK26810 lần100,000đ

5. XS Max 4D ngày 21/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/08BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00718A4514
G16393B6393
G2

4562 3080

C6796
G3

4514 6796 9884

D4562
KK1

393

E9884
KK2

93

G3080
Thống kê người trúng giải ngày 21/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK12100 lần1,000,000đ
KK24010 lần100,000đ

6. XS Max 4D ngày 19/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/08BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00717A8967
G13961B2912
G2

2912 7850

C5565
G3

8967 5565 6240

D6240
KK1

961

E3961
KK2

61

G7850
Thống kê người trúng giải ngày 19/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK27410 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 22/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00716A0289
G17990B3298
G2

3298 0786

C7990
G3

0289 0750 1500

D0750
KK1

990

E1500
KK2

90

G0786
Thống kê người trúng giải ngày 22/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK117100 lần1,000,000đ
KK213810 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 20/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00715A8665
G12041B1402
G2

5774 1402

C5774
G3

8665 8217 6416

D8217
KK1

041

E2041
KK2

41

G6416
Thống kê người trúng giải ngày 20/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK218410 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 17/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00714A0797
G16077B6077
G2

2324 0797

C8734
G3

8734 9002 2239

D9002
KK1

077

E2324
KK2

77

G2239
Thống kê người trúng giải ngày 17/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK241910 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 15/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 15/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00713A9429
G19429B8214
G2

4678 8214

C0597
G3

0597 0567 0732

D4678
KK1

429

E0567
KK2

29

G0732
Thống kê người trúng giải ngày 15/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK112100 lần1,000,000đ
KK226510 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 13/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00712A7002
G14241B6256
G2

6862 4946

C6862
G3

7002 6256 5572

D5572
KK1

241

E4946
KK2

41

G4241
Thống kê người trúng giải ngày 13/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK230710 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 10/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 10/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00711A3166
G14506B4489
G2

4500 5791

C5791
G3

3166 4489 5446

D4506
KK1

506

E5446
KK2

06

G4500
Thống kê người trúng giải ngày 10/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK112100 lần1,000,000đ
KK247810 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 08/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 08/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00710A1703
G17296B1725
G2

9972 1725

C2927
G3

1703 2927 2630

D7296
KK1

296

E2630
KK2

96

G9972
Thống kê người trúng giải ngày 08/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK228810 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 06/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 06/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00709A1654
G14049B1010
G2

1654 8984

C0901
G3

1010 0901 2595

D8984
KK1

049

E2595
KK2

49

G4049
Thống kê người trúng giải ngày 06/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1251,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK230410 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 03/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 03/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00708A8654
G12526B1478
G2

8654 7881

C7881
G3

1478 3690 0625

D3690
KK1

526

E2526
KK2

26

G0625
Thống kê người trúng giải ngày 03/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.231650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK226710 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 01/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 01/07BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00707A7019
G10021B4710
G2

4710 3830

C0400
G3

7019 0400 3027

D0021
KK1

021

E3027
KK2

21

G3830
Thống kê người trúng giải ngày 01/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.31300 lần3,000,000đ
KK1105100 lần1,000,000đ
KK234210 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 29/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 29/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00706A0043
G10043B4324
G2

7834 3620

C7834
G3

4324 7302 6579

D7302
KK1

043

E3620
KK2

43

G6579
Thống kê người trúng giải ngày 29/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK225510 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 26/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 26/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00705A4204
G12051B9115
G2

6905 7583

C6905
G3

4204 9115 9793

D7583
KK1

051

E9793
KK2

51

G2051
Thống kê người trúng giải ngày 26/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.378300 lần3,000,000đ
KK144100 lần1,000,000đ
KK241410 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 24/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 24/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00704A1205
G11205B6197
G2

7601 9077

C7601
G3

6197 1037 3719

D1037
KK1

205

E9077
KK2

05

G3719
Thống kê người trúng giải ngày 24/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK223610 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 22/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 22/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00703A9289
G12913B8337
G2

8337 0994

C5363
G3

9289 5363 4569

D2913
KK1

913

E4569
KK2

13

G0994
Thống kê người trúng giải ngày 22/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.326300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK244210 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 19/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 19/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00702A8559
G11032B5270
G2

4571 3957

C4571
G3

8559 5270 6142

D1032
KK1

032

E3957
KK2

32

G6142
Thống kê người trúng giải ngày 19/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK235610 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 17/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 17/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00701A9211
G17404B2419
G2

2419 6421

C0131
G3

9211 0131 2180

D2180
KK1

404

E7404
KK2

04

G6421
Thống kê người trúng giải ngày 17/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK228810 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 15/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 15/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00700A6956
G14173B4173
G2

5103 6956

C1548
G3

1548 3141 0255

D5103
KK1

173

E3141
KK2

73

G0255
Thống kê người trúng giải ngày 15/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK231510 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 12/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 12/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00699A8195
G12193B8487
G2

8375 3099

C9788
G3

8195 8487 9788

D3099
KK1

193

E2193
KK2

93

G8375
Thống kê người trúng giải ngày 12/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK235710 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 10/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 10/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00698A6395
G11180B4359
G2

1079 0632

C1079
G3

6395 4359 0440

D0440
KK1

180

E1180
KK2

80

G0632
Thống kê người trúng giải ngày 10/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1131,500 lần15,000,000đ
G.241650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK227510 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 08/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 08/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00697A6526
G10516B7565
G2

7565 6687

C8371
G3

6526 8371 8473

D6687
KK1

516

E8473
KK2

16

G0516
Thống kê người trúng giải ngày 08/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.31300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK225310 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 05/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 05/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00696A3514
G17803B9694
G2

3514 1771

C1771
G3

9694 7879 2892

D7879
KK1

803

E2892
KK2

03

G7803
Thống kê người trúng giải ngày 05/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK226810 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 03/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 03/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00695A6198
G16503B0188
G2

9314 4873

C9314
G3

6198 0188 8047

D4873
KK1

503

E6503
KK2

03

G8047
Thống kê người trúng giải ngày 03/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK241010 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 01/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 01/06BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00694A1533
G17556B7556
G2

1533 2267

C6406
G3

6406 6421 8776

D6421
KK1

556

E2267
KK2

56

G8776
Thống kê người trúng giải ngày 01/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK158100 lần1,000,000đ
KK228410 lần100,000đ

30. XS Max 4D ngày 29/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 29/05BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00693A9406
G17552B5529
G2

9406 3925

C3925
G3

5529 7105 9586

D7105
KK1

552

E9586
KK2

52

G7552
Thống kê người trúng giải ngày 29/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK242410 lần100,000đ

31. XS Max 4D ngày 27/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 27/05BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00692A4127
G19594B4196
G2

4127 4196

C9594
G3

9398 3437 3886

D9398
KK1

594

E3437
KK2

94

G3886
Thống kê người trúng giải ngày 27/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK220110 lần100,000đ

32. XS Max 4D ngày 25/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 25/05BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00691A0104
G10555B0128
G2

2811 0128

C3107
G3

0104 3107 7196

D0555
KK1

555

E2811
KK2

55

G7196
Thống kê người trúng giải ngày 25/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK145100 lần1,000,000đ
KK235710 lần100,000đ

33. XS Max 4D ngày 22/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 22/05BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00690A8665
G11174B9827
G2

4556 8665

C9379
G3

9827 9379 6330

D6330
KK1

174

E4556
KK2

74

G1174
Thống kê người trúng giải ngày 22/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK111100 lần1,000,000đ
KK230810 lần100,000đ

34. XS Max 4D ngày 20/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 20/05BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00689A9602
G16601B6601
G2

0640 5861

C3046
G3

9602 3046 2873

D2873
KK1

601

E5861
KK2

01

G0640
Thống kê người trúng giải ngày 20/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK233210 lần100,000đ

35. XS Max 4D ngày 18/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 18/05BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00688A6548
G12949B2807
G2

1918 2807

C2949
G3

6548 8324 0884

D8324
KK1

949

E1918
KK2

49

G0884
Thống kê người trúng giải ngày 18/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK232310 lần100,000đ

36. XS Max 4D ngày 15/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/05BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00687A9407
G18511B0432
G2

2656 0432

C1913
G3

9407 1913 9206

D8511
KK1

511

E2656
KK2

11

G9206
Thống kê người trúng giải ngày 15/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK277810 lần100,000đ

37. XS Max 4D ngày 13/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/05BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00686A2480
G19149B9149
G2

4944 7259

C1264
G3

2480 1264 7076

D7076
KK1

149

E7259
KK2

49

G4944
Thống kê người trúng giải ngày 13/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK239110 lần100,000đ

38. XS Max 4D ngày 11/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/05BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00685A0036
G16212B6627
G2

9324 0036

C9324
G3

6627 7197 4357

D7197
KK1

212

E4357
KK2

12

G6212
Thống kê người trúng giải ngày 11/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.334300 lần3,000,000đ
KK1161100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ

39. XS Max 4D ngày 08/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/05BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00684A6437
G16437B3691
G2

1379 9725

C1379
G3

3691 9790 8906

D9790
KK1

437

E8906
KK2

37

G9725
Thống kê người trúng giải ngày 08/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK235010 lần100,000đ

40. XS Max 4D ngày 06/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/05BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00683A7975
G13760B5253
G2

6024 5253

C3760
G3

7975 3012 8732

D6024
KK1

760

E3012
KK2

60

G8732
Thống kê người trúng giải ngày 06/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK226810 lần100,000đ

41. XS Max 4D ngày 04/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/05BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00682A0312
G10913B0913
G2

0312 7609

C9360
G3

9360 4215 9441

D4215
KK1

913

E7609
KK2

13

G9441
Thống kê người trúng giải ngày 04/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.31300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK249010 lần100,000đ

42. XS Max 4D ngày 01/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/05BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00681A3380
G18485B6756
G2

9709 3380

C4173
G3

6756 4173 0184

D0184
KK1

485

E9709
KK2

85

G8485
Thống kê người trúng giải ngày 01/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK218610 lần100,000đ

43. XS Max 4D ngày 29/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 29/04BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00680A0372
G12092B2092
G2

0469 4411

C2718
G3

0372 2718 9697

D9697
KK1

092

E4411
KK2

92

G0469
Thống kê người trúng giải ngày 29/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK230710 lần100,000đ

44. XS Max 4D ngày 27/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 27/04BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00679A6183
G16183B7225
G2

8250 5067

C8250
G3

7225 5239 1876

D5067
KK1

183

E5239
KK2

83

G1876
Thống kê người trúng giải ngày 27/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK167100 lần1,000,000đ
KK253710 lần100,000đ

45. XS Max 4D ngày 24/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 24/04BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00678A6920
G14537B8545
G2

1688 6920

C6757
G3

8545 6757 8974

D4537
KK1

537

E1688
KK2

37

G8974
Thống kê người trúng giải ngày 24/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK228910 lần100,000đ

46. XS Max 4D ngày 22/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/04BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00677A0747
G10753B0753
G2

7026 0747

C7026
G3

6023 4423 9877

D6023
KK1

753

E4423
KK2

53

G9877
Thống kê người trúng giải ngày 22/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK175100 lần1,000,000đ
KK233510 lần100,000đ

47. XS Max 4D ngày 20/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/04BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00676A4767
G14767B1857
G2

2869 1857

C5424
G3

5424 9049 4752

D9049
KK1

767

E4752
KK2

67

G2869
Thống kê người trúng giải ngày 20/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK194100 lần1,000,000đ
KK243010 lần100,000đ

48. XS Max 4D ngày 17/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/04BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00675A0839
G15863B0016
G2

0839 0075

C8132
G3

0016 8132 3758

D5863
KK1

863

E3758
KK2

63

G0075
Thống kê người trúng giải ngày 17/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK166100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ

49. XS Max 4D ngày 15/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 15/04BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00674A5368
G17682B8020
G2

6443 5368

C9436
G3

8020 9436 0797

D0797
KK1

682

E7682
KK2

82

G6443
Thống kê người trúng giải ngày 15/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK243610 lần100,000đ

50. XS Max 4D ngày 13/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/04BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00673A1576
G13281B7715
G2

7715 1576

C8634
G3

8634 5180 3846

D3281
KK1

281

E5180
KK2

81

G3846
Thống kê người trúng giải ngày 13/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK231210 lần100,000đ

51. XS Max 4D ngày 10/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 10/04BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00672A2430
G19567B6826
G2

3671 5295

C3671
G3

2430 6826 7918

D7918
KK1

567

E5295
KK2

67

G9567
Thống kê người trúng giải ngày 10/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK163100 lần1,000,000đ
KK242310 lần100,000đ

52. XS Max 4D ngày 08/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 08/04BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00671A9348
G15780B3779
G2

6624 9348

C6624
G3

3779 6307 9388

D6307
KK1

780

E5780
KK2

80

G9388
Thống kê người trúng giải ngày 08/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK15100 lần1,000,000đ
KK240410 lần100,000đ

53. XS Max 4D ngày 06/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 06/04BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00670A3805
G10537B6658
G2

2935 8998

C8998
G3

3805 6658 5838

D5838
KK1

537

E2935
KK2

37

G0537
Thống kê người trúng giải ngày 06/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK144100 lần1,000,000đ
KK235310 lần100,000đ

54. XS Max 4D ngày 03/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 03/04BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00669A9822
G16668B4430
G2

9822 4430

C8964
G3

8964 2782 3086

D6668
KK1

668

E2782
KK2

68

G3086
Thống kê người trúng giải ngày 03/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK170100 lần1,000,000đ
KK268110 lần100,000đ

55. XS Max 4D ngày 01/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 01/04BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00668A9849
G19353B7695
G2

9849 3532

C2453
G3

7695 2453 7123

D7123
KK1

353

E9353
KK2

53

G3532
Thống kê người trúng giải ngày 01/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK231210 lần100,000đ

56. XS Max 4D ngày 30/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 30/03BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00667A3052
G17926B8198
G2

3052 4101

C7926
G3

8198 4215 8603

D4101
KK1

926

E4215
KK2

26

G8603
Thống kê người trúng giải ngày 30/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.334300 lần3,000,000đ
KK198100 lần1,000,000đ
KK254810 lần100,000đ

57. XS Max 4D ngày 27/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/03BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00666A2664
G16993B6993
G2

9084 3738

C5815
G3

2664 5815 7770

D9084
KK1

993

E7770
KK2

93

G3738
Thống kê người trúng giải ngày 27/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK232110 lần100,000đ

58. XS Max 4D ngày 25/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/03BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00665A3628
G14536B0361
G2

0361 9607

C8399
G3

3628 8399 5638

D9607
KK1

536

E4536
KK2

36

G5638
Thống kê người trúng giải ngày 25/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK232510 lần100,000đ

59. XS Max 4D ngày 23/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/03BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00664A2103
G13287B8031
G2

2103 8447

C2105
G3

8031 2105 7033

D7033
KK1

287

E8447
KK2

87

G3287
Thống kê người trúng giải ngày 23/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK238710 lần100,000đ

60. XS Max 4D ngày 20/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/03BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00663A4620
G14620B9210
G2

9210 9838

C6494
G3

6494 7667 9241

D9838
KK1

620

E7667
KK2

20

G9241
Thống kê người trúng giải ngày 20/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK111100 lần1,000,000đ
KK249910 lần100,000đ

61. XS Max 4D ngày 18/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/03BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00662A5544
G19898B6112
G2

5544 6869

C8237
G3

6112 8237 0253

D9898
KK1

898

E6869
KK2

98

G0253
Thống kê người trúng giải ngày 18/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK224610 lần100,000đ

62. XS Max 4D ngày 16/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/03BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00661A1481
G19509B8543
G2

5658 1481

C6767
G3

8543 6767 2069

D2069
KK1

509

E5658
KK2

09

G9509
Thống kê người trúng giải ngày 16/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK234310 lần100,000đ

63. XS Max 4D ngày 13/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/03BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00660A3245
G16088B6088
G2

3464 7334

C7334
G3

3245 4729 3641

D3464
KK1

088

E4729
KK2

88

G3641
Thống kê người trúng giải ngày 13/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK172100 lần1,000,000đ
KK245310 lần100,000đ

64. XS Max 4D ngày 11/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/03BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00659A8520
G17591B7721
G2

7721 8520

C2643
G3

2643 4953 3516

D4953
KK1

591

E7591
KK2

91

G3516
Thống kê người trúng giải ngày 11/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK231210 lần100,000đ

65. XS Max 4D ngày 09/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/03BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00658A4639
G12137B4840
G2

7372 4840

C5786
G3

4639 5786 6858

D2137
KK1

137

E7372
KK2

37

G6858
Thống kê người trúng giải ngày 09/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ

66. XS Max 4D ngày 06/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/03BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00657A6132
G18651B8651
G2

8585 0490

C4602
G3

6132 4602 3126

D8585
KK1

651

E3126
KK2

51

G0490
Thống kê người trúng giải ngày 06/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK238010 lần100,000đ

67. XS Max 4D ngày 04/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/03BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00656A6252
G17030B5825
G2

7988 1335

C1335
G3

6252 5825 8328

D7988
KK1

030

E7030
KK2

30

G8328
Thống kê người trúng giải ngày 04/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK226710 lần100,000đ

68. XS Max 4D ngày 02/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/03BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00655A5496
G15496B8797
G2

8953 5890

C6075
G3

8797 6075 1016

D1016
KK1

496

E8953
KK2

96

G5890
Thống kê người trúng giải ngày 02/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK236510 lần100,000đ

69. XS Max 4D ngày 27/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/02BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00654A7903
G10226B9653
G2

5437 7903

C0226
G3

9653 3200 6437

D3200
KK1

226

E5437
KK2

26

G6437
Thống kê người trúng giải ngày 27/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK231610 lần100,000đ

70. XS Max 4D ngày 25/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/02BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00653A7934
G10564B2886
G2

3052 7767

C3052
G3

7934 2886 6490

D7767
KK1

564

E6490
KK2

64

G0564
Thống kê người trúng giải ngày 25/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK148100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ

71. XS Max 4D ngày 23/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/02BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00652A9491
G19491B0053
G2

3496 0053

C8900
G3

8900 3090 5583

D3496
KK1

491

E3090
KK2

91

G5583
Thống kê người trúng giải ngày 23/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK239010 lần100,000đ

72. XS Max 4D ngày 20/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/02BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00651A3568
G13568B1107
G2

6357 5492

C3451
G3

1107 3451 2641

D6357
KK1

568

E5492
KK2

68

G2641
Thống kê người trúng giải ngày 20/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK268710 lần100,000đ

73. XS Max 4D ngày 18/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/02BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00650A2096
G11637B2177
G2

2389 2177

C7534
G3

2096 7534 2692

D1637
KK1

637

E2389
KK2

37

G2692
Thống kê người trúng giải ngày 18/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK239110 lần100,000đ

74. XS Max 4D ngày 16/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/02BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00649A0308
G10829B2908
G2

9739 1731

C5982
G3

0308 2908 5982

D9739
KK1

829

E0829
KK2

29

G1731
Thống kê người trúng giải ngày 16/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK231810 lần100,000đ

75. XS Max 4D ngày 13/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/02BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00648A9161
G19161B7711
G2

8895 1377

C5662
G3

7711 5662 6241

D6241
KK1

161

E8895
KK2

61

G1377
Thống kê người trúng giải ngày 13/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ

76. XS Max 4D ngày 09/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/02BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00647A8743
G11841B1841
G2

7850 9304

C3317
G3

8743 3317 8828

D8828
KK1

841

E7850
KK2

41

G9304
Thống kê người trúng giải ngày 09/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK225910 lần100,000đ

77. XS Max 4D ngày 06/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/02BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00646A0673
G16741B6741
G2

6279 0673

C2757
G3

2757 6494 9773

D6279
KK1

741

E6494
KK2

41

G9773
Thống kê người trúng giải ngày 06/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK237610 lần100,000đ

78. XS Max 4D ngày 04/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/02BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00645A0748
G14097B4097
G2

8094 1619

C1619
G3

0748 6641 7318

D6641
KK1

097

E8094
KK2

97

G7318
Thống kê người trúng giải ngày 04/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1161,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK238610 lần100,000đ

79. XS Max 4D ngày 02/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/02BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00644A6239
G13464B6385
G2

6239 6385

C8164
G3

8164 2368 2499

D2368
KK1

464

E2499
KK2

64

G3464
Thống kê người trúng giải ngày 02/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.332300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK230810 lần100,000đ

80. XS Max 4D ngày 30/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 30/01BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00643A3633
G13633B6730
G2

6730 5650

C3983
G3

3983 8767 2365

D8767
KK1

633

E2365
KK2

33

G5650
Thống kê người trúng giải ngày 30/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK258810 lần100,000đ

81. XS Max 4D ngày 28/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/01BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00642A3737
G12934B5920
G2

1639 3737

C2934
G3

5920 6283 0418

D6283
KK1

934

E1639
KK2

34

G0418
Thống kê người trúng giải ngày 28/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK229110 lần100,000đ

82. XS Max 4D ngày 26/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/01BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00641A7934
G19329B9329
G2

7840 0290

C7840
G3

7934 2040 3285

D0290
KK1

329

E2040
KK2

29

G3285
Thống kê người trúng giải ngày 26/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK237010 lần100,000đ

83. XS Max 4D ngày 23/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/01BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00640A0650
G10103B0103
G2

4675 6435

C3009
G3

0650 3009 6133

D6435
KK1

103

E4675
KK2

03

G6133
Thống kê người trúng giải ngày 23/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK227410 lần100,000đ

84. XS Max 4D ngày 21/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/01BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00639A0554
G17941B6287
G2

0554 0575

C0575
G3

6287 4967 9430

D4967
KK1

941

E9430
KK2

41

G7941
Thống kê người trúng giải ngày 21/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1241,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK224310 lần100,000đ

85. XS Max 4D ngày 19/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/01BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00638A9650
G18302B7864
G2

1720 7864

C4983
G3

9650 4983 2287

D8302
KK1

302

E1720
KK2

02

G2287
Thống kê người trúng giải ngày 19/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK242310 lần100,000đ

86. XS Max 4D ngày 16/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/01BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00637A4850
G17935B2939
G2

7353 4928

C7353
G3

4850 2939 3975

D7935
KK1

935

E4928
KK2

35

G3975
Thống kê người trúng giải ngày 16/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK238510 lần100,000đ

87. XS Max 4D ngày 14/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/01BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00636A6707
G14143B2164
G2

6707 1286

C4143
G3

2164 1456 3733

D1456
KK1

143

E3733
KK2

43

G1286
Thống kê người trúng giải ngày 14/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK231110 lần100,000đ

88. XS Max 4D ngày 12/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/01BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00635A6899
G16899B4419
G2

3007 7147

C0622
G3

4419 0622 9967

D3007
KK1

899

E9967
KK2

99

G7147
Thống kê người trúng giải ngày 12/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK246110 lần100,000đ

89. XS Max 4D ngày 09/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/01BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00634A6390
G17475B8177
G2

0025 6390

C7852
G3

8177 7852 1885

D0025
KK1

475

E7475
KK2

75

G1885
Thống kê người trúng giải ngày 09/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK237110 lần100,000đ

90. XS Max 4D ngày 07/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/01BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00633A3225
G16767B1652
G2

1652 3772

C3772
G3

3225 2093 2017

D2093
KK1

767

E6767
KK2

67

G2017
Thống kê người trúng giải ngày 07/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.276650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK241110 lần100,000đ

91. XS Max 4D ngày 05/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/01BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00632A4581
G10367B0367
G2

3887 4581

C6747
G3

6747 4260 8938

D3887
KK1

367

E4260
KK2

67

G8938
Thống kê người trúng giải ngày 05/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK151100 lần1,000,000đ
KK238010 lần100,000đ

92. XS Max 4D ngày 02/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/01BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00631A9963
G15318B7931
G2

1458 7931

C3479
G3

9963 3479 7979

D1458
KK1

318

E5318
KK2

18

G7979
Thống kê người trúng giải ngày 02/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.354300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK242010 lần100,000đ

93. XS Max 4D ngày 31/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 31/12BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00630A2177
G12808B7638
G2

4041 2177

C4041
G3

7638 7454 5288

D7454
KK1

808

E2808
KK2

08

G5288
Thống kê người trúng giải ngày 31/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK240110 lần100,000đ

Về XSMAX4D 100 ngày liên tiếp

XSMAX4D 100 ngày hay KQXSMAX4D 100 ngày liên tiếp là 100 kết quả xổ số Max 4D của 100 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

XS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
  Casino game poker Bóng rổ Thể thao Baccarat Game casino Tỉ số bóng đá Game bài game casino Baccarat poker Cá độ thể thao Soi cầu xổ số Baccarat casino Casino game nổ hũ Chọi gà